Coach for Animals
If you can't find the right approach, I will be your animalcoach


 

Coaching

Welzijn bij dieren:

Vroeger was het welzijn van dieren in gevangenschap van ondergeschikt belang. 

Gebrek aan kennis van dieren en hun welzijn was daar de oorzaak van. Tegenwoordig is er door onderzoek steeds meer bekend over het welzijn van dieren onder mensenlijke zorg. 

Daardoor is de visie op dierenwelzijn veranderd en neemt deze tegenwoordig gelukkig een zeer belangrijke plaats in. 

Het is dus van belang om met regelmaat te kijken hoe het met het welzijn van uw dieren staat.      

Samen met u kijk wij op welke wijze we het welzijn van uw dieren kunnen verbeteren.


Huisvesting, Welzijn en Coaching:

Goede en veilige huisvesting is zeer belangrijk voor het welzijn van uw dieren. 

De juiste indeling van de dierenverblijven is daarbij essentieel. Zo kan ongewenst gedrag zelfs veroorzaakt of versterkt worden door een verblijf dat niet is afgestemd op de eigenschappen en behoeftes van het dier.


Coach for Animals kan samen met u zoeken naar een juiste en passende oplossing. Door kleine of grotere aanpassingen van de bestaande huisvesting kan deze geschikt gemaakt worden voor een prettiger verblijf van uw dieren, waar tevens mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om de dieren veilig dingen aan te kunnen leren. 

Natuurlijk kunnen wij u ook adviseren bij de bouw van nieuwe dieren verblijven. 


Wij nemen bij de ontwikkeling van de plannen altijd de individuele diersoort als uitgangspunt en kijken wat deze specifieke diersoort nodig heeft, zodat de nieuwe of vernieuwde situatie het welzijn van dieren kan verbeteren.


Wennen aan medische handelingen

Coaching van dieren voorkomt onnodige stress. In veel dierentuinen is het gebruikelijk een dier onder narcose te behandelen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek, pedicure, echo en andere kleine handelingen. 

Het spreekt voor zich dat het vangen en verdoven van het dier erg veel stress met zich meebrengt, bij het individuele dier, maar vaak ook bij de groep waar dat dier mee samen leeft. 


Coach for Animals zet samen met u een programma op waarbij uw dier wordt gecoacht om vrijwillig deze verschillende medische en verzorgende handelingen te ondergaan, zodat het dier dit als zo positief mogelijk gaat ervaren. 


Nieuwe wetenschappelijke kennis

Er wordt door wetenschappelijk onderzoek van biologen en onderzoekers steeds meer bekend over gedrag van dieren. Hierdoor komen er steeds meer nieuwe inzichten en benaderingen betreffende verschillende diersoorten, die heel nuttig kunnen zijn bij het trainen van uw dieren. Coach for Animals kan deze kennis tijdens trainingsdagen met u delen, om de professionaliteit ten aanzien van uw verzorgers en trainers te verhogen.

U kunt deze informatie ook gebruiken om aan uw daggasten te presenteren, waardoor mensen meer geïnteresseerd raken in de specifieke diersoort. 


Moet een van uw dieren op transport?  

Om het transport zo rustig mogelijk voor het dier te laten verlopen is het belangrijk om ruim voor het transport met de gewenning te beginnen. 

Coach for Animals helpt u met de voorbereiding en de gewenning van deze ingrijpende gebeurtenis, zodat het dier zo min mogelijk stress zal ervaren tijdens en na het transport.


Probleem gedrag

Iedereen kent wel een dier met “probleemgedrag”. Een dier dat niet naar zijn binnenverblijf wil of een dier dat gefrustreerd, agressief of juist angstig gedrag vertoont.

Vaak is de miscommunicatie tussen verzorger en dier de oorzaak. Het gedrag van het dier wordt soms verkeerd geïnterpreteerd òf het dier interpreteert uw gedrag verkeerd.


Ook kan het zijn dat ogenschijnlijk probleemgedrag eigenlijk natuurlijk gedrag is en dit gedrag gewoon hoort bij deze diersoort. 

Andere oorzaken met betrekking op probleem gedrag  kunnen liggen in het onjuist toepassen van straffen en of belonen. 


Plan van aanpak

Coach for Animals zal eerst een gedragsanalyse maken om de oorzaak van het gedrag te vinden. Daarna zal Coach for Animals een advies uitbrengen en kunnen we samen met u een traject uit zetten om het “probleemgedrag” op te lossen of te verminderen.

Mocht het gedrag van het dier niet te verhelpen zijn, dan biedt Coach for Animals u handvatten om er op de juiste wijze mee om te gaan.Coaching

Animal welfare:

In the past the welfare of animals was of minor importance. 

Lack of knowledge about animals and their well-being was the cause of that.  Today research has made the knowledge about well-being of animals under human care quite common. 

Because of that the vision on animal welfare has changed and fortunately takes a very important place nowadays. 

So it is important to check regularly on the well-being of your animals.      

Together with you we will decide in what way we can improve the well-being of your animals.


Accommodation, Wellbeing and Coaching:

Good and safe housing is of utmost importance for the well-being of your animals. 

The right set-up of the animal housing is of key importance. Undesired behaviour can even be caused or reinforced by housing that is not tailored to the characteristics and needs of the animal.


Coach for Animals can work with you to look for a correct and appropriate solution. The existing housing can be turned into a more pleasant place to stay by making some minor or larger adjustments, including the possibility for safely teaching the animals new things. 

Of course we can also advice you on the construction of new animal housing. 


In developing plans we always take the individual species as a starting point   and look for the need of this specific species so that the new or improved situation may enhance the animals’ welfare.


Getting used to medical procedures

Animal coaching avoids unnecessary stress. Common practice in many zoos is to treat an animal under full anaesthesia, for example for blood tests, pedicure, echo and other minor interventions. 

It is evident that trapping and anaesthetising entails a great deal of stress for the individual animal, but also for the group of which the animal is part. 


Coach for Animals works together with you in setting up a programme in which the animal is coached tot voluntarily undergo these various medical and grooming procedures so that the animal will experience this as positively as possible. 


New scientific insights

Because of research more and more is becoming known about animal behaviour. This results in more and more new insights and ways of approaching animals of different species, which can very useful when training your animals. Coach for Animals can share this knowledge with you during training days in order to raise the professional standard with respect to your zoo keepers and trainers.

You may also use this information for presentations to your visitors making people even more interested in the specific species. 


Does one of the animals have to be transported?  

To make the transport as peaceful as possible for the animal it is important to start the animal trained and getting used to it well before the transport. 

Coach for Animals will help you in the preparation for and habituation to this major event, so that the animal will experience as little stress as possible, both before and after the transport.


Problematic behaviour

We all know an animal with “problematic behaviour”. An animal that refuses to enter the shelter or an animal showing frustrated, aggressive of fearful behaviour.

The cause of this is often miscommunication between keeper and animal.  

The animal’s behaviour is sometimes misinterpreted or the animal misinterprets your behaviour.Opbellen
E-mail