Coach for Animals
If you can't find the right approach, I will be your animalcoach


 

Coaching

Welzijn bij dieren:

Vroeger was het welzijn van dieren in gevangenschap van ondergeschikt belang. 

Gebrek aan kennis van dieren en hun welzijn was daar de oorzaak van. Tegenwoordig is er door onderzoek steeds meer bekend over het welzijn van dieren onder mensenlijke zorg. 

Daardoor is de visie op dierenwelzijn veranderd en neemt deze tegenwoordig gelukkig een zeer belangrijke plaats in. 

Het is dus van belang om met regelmaat te kijken hoe het met het welzijn van uw dieren staat.      

Samen met u kijken we op welke wijze we het welzijn van uw dieren kunnen verbeteren.

Huisvesting, Welzijn en Coaching:

Goede en veilige huisvesting is zeer belangrijk voor het welzijn van uw dieren. 

De juiste indeling van de dierenverblijven is daarbij essentieel. Zo kan ongewenst gedrag zelfs veroorzaakt of versterkt worden door een verblijf dat niet is afgestemd op de eigenschappen en behoeftes van het dier.

Coach for Animals kan samen met u zoeken naar een juiste en passende oplossing. Door kleine of grotere aanpassingen van de bestaande huisvesting kunnen deze geschikt gemaakt worden voor een prettiger verblijf van uw dieren, waar tevens mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om de dieren veilig dingen kunt aanleren. 

Natuurlijk kunnen we ook adviseren bij de bouw van nieuwe dieren verblijven. 

We nemen bij de ontwikkeling van de plannen altijd de individuele diersoort als uitgangspunt en kijken wat deze specifieke diersoort nodig heeft, zodat de nieuwe of vernieuwde situatie het welzijn van dieren kan verbeteren.

Wennen aan medische handelingen

Coaching van dieren voorkomt onnodige stress. In veel dierentuinen is het gebruikelijk een dier onder narcose te behandelen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek, pedicure, echo en andere kleine behandelingen. 

Het spreekt voor zich dat het vangen en verdoven van het dier erg veel stress met zich meebrengt, bij het individuele dier, maar vaak ook bij de groep waar dat dier mee samen leeft. 

Coach for Animals zet samen met u een coaching programma op waarbij uw dier wordt gecoacht om vrijwillig deze verschillende medische en verzorgende handelingen te ondergaan, zodat het dier dit als zo positief mogelijk gaat ervaren. 

Nieuwe wetenschappelijke kennis

Er wordt door wetenschappelijk onderzoek van biologen en onderzoekers steeds meer bekent over gedrag van dieren. Hierdoor komen er steeds meer nieuwe inzichten en benaderingen over verschillende diersoorten, die heel nuttig kunnen zijn bij het trainen van uw dieren. Coach for Animals kan deze kennis in trainingsdagen met u delen, om de professionaliteit ten aanzien van uw verzorgers en trainers te verhogen.

U kunt deze informatie ook gebruiken om aan uw daggasten te presenteren, waardoor mensen meer geïnteresseerd raken in de specifieke diersoort. 

Moet een van uw dieren op transport?  

Om het transport zo rustig mogelijk voor het dier te laten verlopen is het belangrijk om ruim voor het transport met de gewenning te beginnen. 

Coach for Animals helpt u met de voorbereiding en de gewenning van deze ingrijpende gebeurtenis, zodat het dier zo min mogelijk stress zal ervaren tijdens en na het transport.

Probleem gedrag

Iedereen kent wel een dier met “probleemgedrag”. Een dier dat niet naar zijn binnenverblijf wil of een dier dat gefrustreerd, agressief of juist angstig gedrag vertoont.

Vaak is de miscommunicatie tussen verzorger en dier de oorzaak. Het gedrag van het dier wordt soms verkeerd geïnterpreteerd òf het dier interpreteert uw gedrag verkeerd.

Ook kan het zijn dat ogenschijnlijk probleemgedrag eigenlijk natuurlijk gedrag is en dit gedrag gewoon hoort bij deze diersoort. 

Andere oorzaken met betrekking op probleem gedrag  kunnen liggen in het onjuist toepassen van straffen en belonen. 

Plan van aanpak

Coach for Animals zal eerst een gedragsanalyse maken om de oorzaak van het gedrag te vinden. Daarna zal Coach for Animals een advies uitbrengen en kunnen we samen met u een traject uit zetten om het “probleemgedrag” op te lossen of te verminderen.

Mocht het gedrag van het dier niet te verhelpen zijn, dan biedt Coach for Animals u handvatten om er op de juiste wijze mee om te gaan.


Heeft u intertessen dat er bij u op uw bedrijf een workshop gegeven wordt, neem dan contact met ons op.

  workshops

  We bieden u gespecialiserde workshops aan voor uw bedrijf, groepen etc.    

  - dieren welzijn

  - coaching en conditioning

  -  dieren gedrag

  - lichaamstaal bij dieren

  - agressie bij dieren

  - etc.

We staan open voor alle persoonlijke wensen en suggeties, zo kunnen we kijken naar een gepast programma. 

Coach for Animals heeft een breed netwerk in de dierverzorging, training, en diergedragstherapeuten zodat we u nog beter kunnen helpen om het welzijn voor uw dieren te verbeteren.

Coaching

Animal Welfare

Animal welfare used to be of least importance. Lack of knowledge about animals and about their welfare was often the cause of minimal welfare. Nowadays we know a lot more about animal welfare in captivity due to research. This caused opinions on animal welfare to change and gladly   

animal welfare now has an important role. 

It is important to regularly check on your animals’ welfare. Together we can look at the animal welfare and improve where needed. 

Welfare, habitat and training:

A good and safe habitat is very important to the welfare of your animals. A suitable layout of animal enclosures is essential for this. Problem behavior is often caused or even increased by enclosures that do not suit your animal’s specific needs and characteristics. 

Coach for Animals can help you find the best and most suitable solution to improve the quality of the habitat; either by making small or bigger adjustments to your animals current enclosure. Of course we can also create opportunities to safely train animals within that enclosure. 

Coach for Animals is also available for advice on developing (completely) new enclosures. 

We like to take the species’ individual needs as principle when we advise, so that new or renewed enclosures will always improve animal welfare. 

Coaching for medical procedures

Good coaching will prevent unnecessary stress. In many zoos it is custom to sedate animals to undergo treatment like blood screens, pedicures, echoes or other small procedures. It is obvious that capturing and sedating an animal causes a lot of stress to the individual animal as well as to other animals it is sharing its enclosure with. 

Coach for Animals will draw up a plan with you to train your animal to voluntarily undergo several medical and husbandry procedures. This will help the animal to experience the procedures more pleasurably. 

New scientific knowledge

Through scientific research we have been able to learn more about animal behavior. This has a positive effect on insights and new approaches on behavior of various species, a development that is very useful in coaching your animals. Coach for Animals can share this knowledge through coaching days, which will help to improve your carers and trainers professionalism. This information is also great to use in presentations for park visitors to encourage knowledge about the species. 

Is one of your animals scheduled for transport?

To minimize the impact and stress for the animal and to make transport go smoothly it is essential to start training far in advance. Coach for animals will help you with these preparations and with adaption to transport.

Problem behavior

We all have seen an animal exhibiting problem behavior; an animal refusing to enter their night enclosure, or an animal showing aggressive or fearful behavior.

Often miscommunication between the animal and the caregiver is the cause; sometimes because behavior is interpreted wrong or sometimes the animal interprets the humans’ behavior wrong.

Sometimes what we see as a problem is no more than natural behavior for that species. Other causes of problem behavior can be found in incorrectly applying rewards or punishment. 

Plan of Action (poa)

Coach for Animals will start with a behavior analysis to determine the cause of the behavior. Than Coach for Animals will advice you and together we will start a project to divert or solve the problem behavior. If the behavior cannot be diverted, Coach for Animals will give you suggestions to deal with the behavior. 

Are you interested in Coaching or in a workshop for your company don’t hesitate, you can contact us!

Workshops

We are offering specialized workshops for your company, for groups of all sizes, about:

-animal welfare

-coaching and conditioning

-animal behavior

-animal aggression

-body language 

-etc.

We are open for any personal suggestions and wishes, so we can incorporate these in the program.

Coach for Animals has a large network in animal care to benefit improving your animal’s welfare. 

Opbellen
E-mail