Coach for Animals
If you can't find the right approach, I will be your animalcoach


Welkom op onze website 

 

Op mijn 15e ben ik begonnen als dierverzorger op het dolfinarium als vakantie werker.

Na mijn studie tijd ben ik gaan werken als trainer in park Asterix met dolfijnen en zeeleeuwen. Na deze periode kreeg ik de kans om te gaan werken op Gran Canaria. Helaas heb ik daar niet zo’n positieve ervaring gehad. Ik heb daar dingen meegemaakt die mij hebben gevormd waar het gaat over dierenwelzijn.

 Door mijn verleden ben ik mij bewuster met het topic dierenwelzijn bezighouden.

Het gedrag van dieren interesseerde mij steeds meer en om mijn ervaring een kapstok te geven ben ik een studie gedragstherapie gaan doen. Tijdens deze studie heb ik mijn stages in het buitenland in verschillende parken gelopen. Daar heb ik veel geleerd van dieren zoals carnivoren en herbivoren. De studie heeft mij weer gestimuleerd om mijn bedrijf te starten en om het dierenwelzijn in dierentuinen nog meer te verbeteren.


Er worden steeds meer medische handelingen verricht bij dieren en hierdoor komen we steeds meer te weten over deze diersoorten.

Er zijn helaas nog steeds parken waar er dieren door middel van  verdovingsspuit in slaap worden gebracht moet worden, omdat het dier nog niet getraind was om door de dierenarts nagekeken te worden. Het verdoven geeft mogelijke stress maar na een paar keer geschoten te zijn weet het dier heel goed waneer er weer geschoten gaat worden en is het dan moeilijker om zo’n onderzoek de kunnen verrichten. Het kan zijn dat er te veel stress is of dat de behandeling niet verricht kan worden omdat het dier niet gepakt kan worden.

Coach for Animals kan de verzorgers van deze parken coachen om deze medische handelingen /onderzoeken vrijwillig te laten doen zonder stress. Dit wil zeggen dat het dier zich vrijwillig laat onderzoeken en een handeling ondergaat zodat de gezondheid en het welzijn van het dier verbeterd kunnen worden. 

Er zijn parken die de verzorger zo min mogelijk met het dier in aanmerking laten komen om zo het natuurlijke gedrag te behouden. 

Maar een dierenpark is geen natuurlijke omgeving: menselijke interventies zijn soms nodig, maar dan wel zonder stress voor het dier. 

Coach for Animals heeft een methode om toch het natuurlijke gedrag te behouden maar wel eventuele checks en behandelingen te kunnen doen. 

Coach for Animals is gespecialiseerd op het gebied van hoe dieren leren en dit te gebruiken om de dagelijkse maar ook de periodieke handelingen die er bij de verzorging nodig zijn te kunnen doen.

Naast het coachen kan een park mij ook mij inhuren om een bepaalde gedraging aan het dier aan te leren zodat de verzorgers een goede overdracht krijgen zodat ze het dan alleen maar hoeven bij te houden. 

Welcome to our Website

When I was 15 I began working as a zoo keeper at the Dolfinarium during the holidays.

After my study I started working at the park Asterix as a trainer of dolphins and sea lions. After this period I was given the opportunity to go and work at the isle of Gran Canaria. Unfortunately, this was not a positive experience for me.. I saw and experienced things that totally changed my views with regards to animal welfare. 

Because of that experience I have become more aware of and have been more focussed on the topic of animal welfare.

Animal behaviour interested me more and more and it were these previous experiences that made me decide to take up a study of behavioural therapy. During this study I did my internships at several parks abroad. There I learnt a great deal about animals like carnivores and herbivores. This study has encouraged me to start my own business in order to improve animal welfare in zoos even more.


More and more medical procedures are executed on animals and because of this we learn more about these species.

Unfortunately, there are still parks where animals have to be stunned with the help of a rifle in order to be checked by the vet. Stunning probably gives stress, but after being stunned a few times the animal knows very well when it is going to be shot again and it becomes more difficult to carry out such tests. It may be that there is too much stress or that the treatment cannot be done because the animal cannot be caught.


Coach for Animals can teach the animal caretakers of these parks to have the animals cooperate in executing these procedures / examinations and to do so without any stress. This means that the animal voluntarily undergoes examinations and even allows procedures that will lead to an improvement of his health and welfare. It is a natural way, without any coercion to have the animal allow itself to be checked over. There are parks where they interact as little as possible with the animals in order to not interfere with natural behaviour, but living in confinement means automatically an unnatural setting and thus unnatural behaviour. 

Coach for Animals works with a method to maintain natural behaviour as much as possible but at the same time carry out necessary checks and treatments. 


Coach for Animals is specialised on the subject of how animals learn and to apply this on daily and periodic procedures necessary for taking care of them.


Besides hiring us for coaching, the park can also hire Coach for Animals to teach an animal a certain behaviour so that the keepers can get a good start and then just to keep it up.

Opbellen
E-mail